REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO WWW.EXPATCAFE.PL

ZASADY WSPÓŁPRACY Z OGŁOSZENIODAWCAMI

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia Usług drogą elektroniczną dla Ogłoszeniodawców, za pośrednictwem serwisu internetowego www.expatcafe.pl (zwanego dalej ,,Serwisem Internetowym” lub ,,Serwisem”).
 2. Serwis Internetowy prowadzony jest przez Katarzynę Siewruk prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą EXPATCAFE KATARZYNA SIEWRUK, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki pod adresem ul. Komuny Paryskiej 44/29, 50-451 Wrocław, NIP: 8981925195, REGON: 021192836.
 3. Kontakt z Usługodawcą może odbywać się:
  1. poprzez wiadomość e-mail kierowaną na adres: contact@expatcafe.pl;
  2. korespondencyjnie pod adresem: ul. Komuny Paryskiej 44/29, 50-451 Wrocław;
  3. telefonicznie pod numerem: +48 600 148 224;
  4. za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie.
 4. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie i nieodpłatnie udostępniony przez Usługodawcę w witrynie internetowej www.expatcafe.pl, w sposób umożliwiający Ogłoszeniodawcom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili za pomocą systemu informatycznego, którym posługuje się Ogłoszeniodawca.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Serwisu www.expatcafe.pl (dalej również jako: ,,Regulamin dla Użytkowników”), dostępnego na stronie Serwisu, a w przypadku sprzeczności pomiędzy zapisami niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu dla Użytkowników, zastosowanie znajduje niniejszy Regulamin.

II. DEFINICJE

Pojęcia użyte w niniejszym dokumencie mają następujące znaczenie:

Pakiet – zestaw odpłatnych Usług polegających na umożliwieniu Ogłoszeniodawcy zamieszczania Ogłoszeń płatnych w Serwisie. Zakres oraz czas trwania każdego Pakietu wskazany jest w jego opisie prezentowanym na stronach Serwisu;

Baner – materiał reklamowy w formie grafiki, zdjęcia bądź logo z tekstem bądź bez tekstu prezentowany na stronie Serwisu. Ogłoszeniodawca ma możliwość odpłatnego, czasowego zamieszczenia swojego Banera w Serwisie, w miejscu ustalonym w Usługodawcą.

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

Regulamin – niniejszy dokument;

Zamówienie – oświadczenie woli Ogłoszeniodawcy, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy o świadczenie Usług wskazanych w Serwisie obejmujących Pakiety oraz Banery, na zasadach określonych w Regulaminie.

III. KONTO I PROFIL OGŁOSZENIODAWCY

 1. Zasady świadczenia Usługi założenia i prowadzenia Konta w Serwisie zostały wskazane w Regulaminie dla Użytkowników i znajdują one swoje zastosowanie również w stosunku do Ogłoszeniodawcy.
 2. Ogłoszeniodawca posiadający Konto może w jego ramach dodawać i prezentować treści zgodne z niniejszym Regulaminem, informacjami w Serwisie, jak również jego charakterem i specyfiką, w szczególności fotografie i opisy dotyczące swojej działalności, adresów stron internetowych oraz linków do profili Ogłoszeniodawcy w serwisach społecznościowych, dane kontaktowe, wskazówki dojazdu do miejsca wykonywania działalności lub inne treści dotyczące wykonywanej przez niego działalności.
 3. Treści, o których mowa w ppkt. 2 powyżej prezentowane są w formie publicznie dostępnego w Serwisie Profilu Ogłoszeniodawcy. Świadczenie Usługi prezentowania Profilu odbywa się przez cały czas trwania Umowy o prowadzenie Konta Ogłoszeniodawcy w Serwisie.
 4. Ogłoszeniodawca zobowiązany jest do stosowania wytycznych dotyczących grafik, zdjęć, kompozycji, haseł czy opisu, wskazanych przez Usługodawcę. Po zgłoszeniu przez Usługodawcę zastrzeżeń dotyczących treści wyświetlanych w Koncie lub Profilu Ogłoszeniodawcy, lub w jakimkolwiek innym miejscu w Serwisie, Ogłoszeniodawca ma obowiązek zastosować się do wytycznych pod rygorem zawieszenia lub zakończenia współpracy.
 5. W ramach Profilu prezentowane są również opinie o Ogłoszeniodawcy, które zostały dodane przez innych Użytkowników Serwisu oraz dostępny jest formularz kontaktowy, za pośrednictwem którego Użytkownik może wysłać wiadomość bezpośrednio do Ogłoszeniodawcy. W zakresie danych osobowych zawartych w tym formularzu Ogłoszeniodawca staje się samodzielnym administratorem danych osobowych i jest zobowiązany do spełnienia obowiązku informacyjnego względem każdego Użytkownika, który wyśle do niego wiadomość za pośrednictwem formularza.
 6. Ogłoszeniodawca jest zobowiązany do podania Usługodawcy danych oznaczonych w Serwisie jako obowiązkowe lub wskazanych mu przez Usługodawcę jako obowiązkowe, w tym w szczególności danych dotyczących prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa, na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 7. Usługodawca może zobowiązać Ogłoszeniodawcę do przesłania drogą elektroniczną wskazanych przez niego dokumentów, w tym w szczególności potwierdzających prowadzenie przez niego działalności gospodarczej lub posiadania określonych uprawnień, pod rygorem odmowy nawiązania współpracy lub wypowiedzenia Umowy. W przypadku prowadzenia przez Ogłoszeniodawcę działalności gospodarczej poza granicami Polski lub uzyskania uprawnień lub kwalifikacji poza granicami Polski – odpowiedników tych dokumentów w języku pochodzenia wraz z przysięgłym tłumaczeniem na język polski.

IV. DODAWANIE OGŁOSZEŃ, BANERY

 1. Usługodawca świadczy Ogłoszeniodawcom Usługę polegającą na możliwości dodawania i prezentowania w Serwisie Ogłoszenia zawierającego informacje o oferowanych przez Ogłoszeniodawcę produktach lub usługach świadczonych poza Serwisem, profilu jego działalności lub prowadzonych rekrutacjach pracowniczych.
 2. Ogłoszeniodawca może dodawać bezpłatne lub płatne Ogłoszenia. Bezpłatne Ogłoszenia dotyczą wyłącznie prowadzenia rekrutacji pracowniczych i służą Ogłoszeniodawcom do poszukiwania kandydatów do pracy za pośrednictwem Serwisu. Bezpłatne Ogłoszenia są zamieszczane w wydzielonej do tego celu części Serwisu przeznaczonej do publikowania Ogłoszeń z informacją o poszukiwaniu kandydatów do pracy. Wszelkie pozostałe Ogłoszenia dodawane w Serwisie są Ogłoszeniami płatnymi.
 3. Ogłoszeniodawca posiadający aktywne Konto może dodawać bezpłatne Ogłoszenia wykorzystując funkcjonalności dostępne w Serwisie. W tym celu Ogłoszeniodawca korzysta z interaktywnego formularza umożliwiającego dodanie bezpłatnego Ogłoszenia, wypełnia jego pola oznaczone jako obowiązkowe i dodaje Ogłoszenie za pomocą dedykowanego w tym celu przycisku. Usługa polegająca na dodaniu i prezentowaniu bezpłatnego Ogłoszenia jest zawierana na czas nieoznaczony i upływa z chwilą samodzielnego usunięcia Ogłoszenia przez Ogłoszeniodawcę.
 4. W celu dodania płatnego Ogłoszenia Ogłoszeniodawca musi wykupić Usługę Pakiet.
 5. Pakiety stanowią zestaw czasowych, odpłatnych Usług, których świadczenie na rzecz Ogłoszeniodawcy ma w szczególności na celu umożliwienie Usługodawcy dodawania następujących rodzajów Ogłoszeń:
  1. o oferowanych produktach i Usługach świadczonych poza Serwisem – te Ogłoszenia są zamieszczane samodzielnie przez Ogłoszeniodawcę, który wykupił Pakiet, przy wykorzystaniu interaktywnego formularza dedykowanego do zamieszczania tego rodzaju Ogłoszeń płatnych,
  2. prezentujących informacje o działalności Ogłoszeniodawcy w szerszym zakresie niż w jest to możliwe za pośrednictwem Profilu, w szczególności poprzez prezentację informacji zawierających opis działalności gospodarczej Ogłoszeniodawcy oraz linki do jego fanpage w serwisach społecznościowych – te Ogłoszenia wymagają przekazania Usługodawcy treści Ogłoszenia i czynność dodania ich w Serwisie wykonuje Usługodawca.
 1. W celu samodzielnego dodania Ogłoszenia płatnego przez Ogłoszeniodawcę (tj. Ogłoszenia, o którym mowa w ppkt. 5 lit. a powyżej), Ogłoszeniodawca wypełnia pola interaktywnego formularza służącego zamieszczaniu Ogłoszeń płatnych oznaczone jako obowiązkowe i dodaje Ogłoszenie za pomocą dedykowanego w tym celu przycisku.
 2. W celu dodania Ogłoszenia płatnego, które wymaga przekazania treści Ogłoszenia Usługodawcy (tj. Ogłoszenia, o którym mowa w ppkt. 5 lit. b powyżej), Ogłoszeniodawca posiadający aktywny Pakiet wysyła Usługodawcy wiadomość zawierającą treść Ogłoszenia, logo Ogłoszeniodawcy i inne informacje wskazane w opisie Pakietu. Wiadomość, o której mowa w poprzednim zdaniu jest wysyłana na adres e-mail Usługodawcy wskazany w pkt. I Regulaminu. Usługodawca publikuje Ogłoszenie w Serwisie w ciągu 24 godzin od otrzymania wiadomości e-mail z treścią Ogłoszenia i pozostałymi wymaganymi elementami.
 3. Ogłoszeniodawca samodzielnie ustala treść Ogłoszenia, która powinna być zgodna ze stanem faktycznym oraz prawnym.
 4. Usługodawca na stronie Serwisu, w opisach Pakietów informuje Ogłoszeniodawców o rodzajach Pakietów, rodzajach, czasie publikacji oraz ilości Ogłoszeń możliwych do prezentowania w Serwisie w ramach Pakietów oraz sposobach dodawania Ogłoszeń, w tym wymogach technicznych dotyczących treści, zdjęć i innych elementów Ogłoszenia.
 5. Czas prezentowania Ogłoszenia płatnego w Serwisie jest kończy się z chwilą upływu terminu ważności Pakietu bądź z chwilą samodzielnego usunięcia Ogłoszenia przez Ogłoszeniodawcę przed upływem terminu ważności Pakietu.
 6. Ogłoszenie jest prezentowane w Serwisie, w miejscu określonym zgodnie z rodzajem i tematyką Ogłoszenia, a w przypadku Ogłoszenia płatnego, również zgodnie z Pakietem, w ramach którego dodawane jest Ogłoszenie.
 7. Ogłoszeniodawca ma możliwość prezentowania na stronach Serwisu reklamy prowadzonej działalności, świadczonych usług lub oferowanych produktów w postaci Banera stanowiącego w szczególności treść graficzną, zdjęcie, logo lub tekst.
 8. W celu prezentowania Banera na stronie Serwisu Ogłoszeniodawca składa Zamówienie zgodnie z zasadami określonymi w pkt. V Regulaminu na czasową Usługę udostępnienia miejsca w Serwisie dla celów reklamowych.
 9. Po złożeniu i opłaceniu Zamówienia Ogłoszeniodawca udostępnia Baner Usługodawcy, za pośrednictwem wiadomości elektronicznej wysłanej na adres e-mail Usługodawcy wskazany w pkt. I Regulaminu. W terminie 24 godzin od udostępnienia Banera Usługodawca publikuje Baner na stronie Serwisu.
 10. Usługodawca na stronie Serwisu, w opisach Banerów informuje Ogłoszeniodawców o rodzajach Banerów, możliwych miejscach i czasie publikacji Banera oraz o wymogach technicznych dotyczących treści, zdjęć i innych elementów Banera.
 11. Ogłoszenia i Banery umieszczone w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

V. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

 1. Informacje o Pakietach i Banerach oraz możliwości złożenia Zamówienia na Pakiety i Banery prezentowane przez Usługodawcę w Serwisie stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. Ceny Pakietów i Banerów podawane są w złotych polskich, zawierają wszystkie składniki w tym VAT i inne opłaty.
 3. W celu Zamówienia wybranego Pakietu lub Banera, Ogłoszeniodawca, po wybraniu interesującego go Pakietu lub Banera, wypełnia pola formularza Zamówienia oznaczone jako obowiązkowe. Zamówienie zostaje złożone Usługodawcy przez Ogłoszeniodawcę w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia Umowy będącej przedmiotem Zamówienia. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Ogłoszeniodawcę, jeżeli na podany przez Ogłoszeniodawcę adres poczty elektronicznej Usługodawca prześle potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji. Przyjęcie Zamówienia do realizacji stanowi oświadczenie Usługodawcy o przyjęciu oferty Ogłoszeniodawcy i z chwilą jego otrzymania przez Ogłoszeniodawcę zawarta zostaje Umowa.
 4. Po zawarciu Umowy Usługodawca potwierdza Konsumentowi jej warunki, przesyłając je na adres poczty elektronicznej Konsumenta.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówienia złożonego przez Ogłoszeniodawcę nie będącego Konsumentem lub osobą fizyczną zawierającą Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej Umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, bez podania przyczyny.
 6. Płatność za Pakiety i Banery dokonywana jest za pomocą płatności elektronicznej (realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Ogłoszeniodawcy przez Usługodawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po otrzymaniu przez Usługodawcę informacji z systemu agenta rozliczeniowego o dokonaniu płatności przez Ogłoszeniodawcę.
 7. Usługodawca na stronach internetowych Serwisu informuje Ogłoszeniodawcę o terminie, w jakim jest on zobowiązany dokonać płatności za Zamówienie. W przypadku braku płatności przez Ogłoszeniodawcę w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Usługodawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zapłaty z wyznaczeniem stosownego terminu może odstąpić od Umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

VI. LICENCJA

 1. Ogłoszeniodawca poprzez zamieszczenie w Serwisie, w szczególności w Koncie, w Ogłoszeniu, na Banerze lub w innym miejscu Serwisu, jak również poprzez inne przekazanie Usługodawcy jakiejkolwiek treści – w tym w postaci tekstów, zdjęć, filmów, grafik oraz innych elementów (dalej zwanych: „Przedmiotem Licencji”) – udziela Usługodawcy nieodpłatnej i niewyłącznej licencji (wraz z prawem do udzielania sublicencji) do używania tych Przedmiotów Licencji na polach eksploatacji bez ograniczenia czasowego i terytorialnego (dalej zwanej: „Licencją”). Ogłoszeniodawca udziela Usługodawcy Licencji do korzystania z umieszczanych w Serwisie Przedmiotów Licencji na następujących polach eksploatacji:
  1. eksploatacji w całości lub we fragmentach w sieci on-line, w tym wprowadzania do pamięci komputera lub rozpowszechniania w sieci multimedialnej, w tym w Internecie lub udostępnianie w postaci cyfrowej w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów;
  2. wprowadzania do sieci komputerowej i sieci Internet;
  3. wykorzystanie na stronach i w domenach internetowych;
  4. wykorzystywanie w dowolnej formie na potrzeby reklamy lub promocji;
  5. publiczne wyświetlenie, w tym publikowanie tych Przedmiotów Licencji w Serwisie, na portalach społecznościowych, aplikacjach, widgetach lub innych kanałach Usługodawcy;
  6. publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (m.in. w Internecie);
  7. sporządzanie i tworzenie opracowań (dot. całości lub części Przedmiotów Licencji), w tym wykorzystywania i rozporządzania tymi opracowaniami, wykorzystywanie, dystrybuowanie, uruchamianie, kopiowanie, wyświetlanie lub tworzenie na podstawie Przedmiotów Licencji materiałów pochodnych;
  8. modyfikowanie, a w szczególności dopasowanie rozmiarów Przedmiotów Licencji przesłanych czy w jakikolwiek inny sposób udostępnionych Usługodawcy przez Ogłoszeniodawcę – zarówno w, jak i poza Serwisem.
 2. Ogłoszeniodawca, dodając jakiekolwiek treści będące Przedmiotem Licencji oświadcza, że posiada do tych nich prawo, a w szczególności autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne oraz prawa własności przemysłowej lub posiada właściwą licencję pozwalającą mu na korzystanie z Przedmiotu Licencji w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, w szczególności uprawniony jest do udzielenia Usługodawcy sublicencji o zakresie odpowiadającej Licencji, o której mowa w ppkt. powyżej.
 3. Usługodawcy przysługuje prawo do udzielania sublicencji w zakresie Licencji udzielonych zgodnie z niniejszym punktem Regulaminu.
 4. Ogłoszeniodawca wyraża zgodę na utrwalanie, obrót nośnikami, na których utrwalono treści będące Przedmiotem Licencji zamieszczone w ramach Konta, Profilu, Ogłoszeń lub w innych częściach Serwisu bądź w inny sposób przekazane Usługodawcy oraz na ich zwielokrotnianie wszelkimi dostępnymi aktualnie technikami i metodami, rozpowszechnianie oraz publikowanie, zgodnie z podpunktami powyżej, jeżeli powyższe działania będą związane z działalnością Serwisu i nie będą godziły w interesy Ogłoszeniodawcy.
 5. Ogłoszeniodawca udziela powyższych zgód nieodpłatnie.

VII. REKLAMACJE W ZAKRESIE USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Ogłoszeniodawca ma prawo zgłaszać reklamacje co do niewykonania lub nienależytego wykonania Usług Serwisu, w trybie i na zasadach przewidzianych w Regulaminie Serwisu. W tym samym trybie nastąpi również rozpatrzenie ich przez Usługodawcę.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin jest dostępny w języku polskim.
 2. Zawarte w niniejszym Regulaminie zapisy dotyczące Konsumenta, w przedmiocie odstąpienia od umowy, reklamacji oraz procedury wprowadzania zmian w regulaminie, stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 3. Powielanie bądź publikowanie niniejszego Regulaminu lub jego części bez pisemnej zgody Usługodawcy jest zabronione.
 4. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 5. Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszego Regulaminu, w przypadku, gdy drugą stroną nie jest Konsument będą rozwiązywane przed sądem powszechnym właściwym ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 6. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. Zasady wprowadzania zmian w regulaminie określone w Regulaminie dla Użytkowników znajdują zastosowanie do procedury zmiany niniejszego Regulaminu.